Zmień kontrast
6346r10 6367r10 6368r10 6411r10 6944[1] 6950[1] 6998[1] 7002[1] foto1 P1110565 P1150503 P1150519

Honorowi Obywatele Łagowa i Gminy Łagów

 

Honorowi Obywatele Łagowa

5 października 2003 roku odbyły się obchody 750-lecia lokacji Łagowa. Uchwałami Rady Gminy Łagów nr IX/8V03, IX/85/03 oraz IX/86/03 nadano honorowe obywatelstwa Łagowa: generałowi dywizji Aleksandrowi Poniewierce, generałowi brygady Andrzejowi Pietrzykowi oraz generałowi brygady Janowi Baranieckiemu. Na wniosek mieszkańców gminy, Rada Gminy Łagów uchwałą nr XLIV/287/06 z dnia 9 czerwca 2006 roku honorowe obywatelstwo Łagowa nadała księdzu Franciszkowi Greli, proboszczowi parafii Łagów, dziekanowi dekanatu świętokrzyskiego.

Generał dywizji Aleksander Poniewierka urodził się 13 lipca 1944 r. w Korzennie. Służbę wojskową rozpoczął w 1962 roku jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. Pierwsze stanowisko - dowódcy plutonu czołgów - objął w elbląskim 1 Pułku Czołgów 16 Dywizji Pancernej. W latach 1971-1974 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP, uzyskując w 1972 r. stopień kapitana. Na stopień majora awansowany w 1976 r. Przez trzy lata dowodził 28 Pułkiem Czołgów 20 Dywizji Pancernej w Czarnem. Od 1979 r. zastępca dowódcy 20 Dywizji pancernej w Szczecinku. Na tym stanowisku awansowany na stopień pułkownika (1983).

Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych w 1990 r. objął dowództwo 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie. Na tym stanowisku w 1991 r. został mianowany generałem brygady. Od 1996 r. był szefem Zarządu Szkolenia Wojsk SG WP. Jest jednym z twórców Dowództwa Wojsk Lądowych. Na stopień generała dywizji mianowany w 1998 r. W 2001 r. wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministerstwa Obrony Narodowej. W sierpniu 2002 r. przeszedł do dyspozycji ministra obrony narodowej w związku z planowanym zakończeniem służby wojskowej w 2003 r. Uhonorowany min. Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

- aleksander_poniewierka_01.jpg

 

 

Generał Dywizji Andrzej Pietrzyk urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Opatowie na ziemi świętokrzyskiej. Po ukończeniu w 1978 r. Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przez siedem lat pełnił służbę w 10 Dywizji Pancernej w Opolu na stanowiskach w pionie uzbrojenia i elektroniki. W 1979 r. awansował na stopień porucznika, a w 1982 r. na kapitana. Od listopada 1985 r. pełnił służbę w Sztabie Generalnym WP, gdzie w 1993 r. mianowany został na pułkownika. W 1996 r. objął funkcję zastępcy szefa Zarządu Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP. Jest autorem wielu analiz i ekspertyz ekonomiczno-wojskowych związanych programem integracji Sił Zbrojnych RP z organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. W1999 r. mianowany na stopień generała brygady. Jeden z najwybitniejszych analityków wojskowych. W 2001 r. wpisany do Księgi Honorowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Odznaczony min. Złotym Krzyżem Zasługi.

- andrzej_pietrzyk_02.jpg

 

 

Generał Brygady Jan Baraniecki urodził się 11 maja 1940 r. w Piórkowie na ziemi kieleckiej. W 1962 r. rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a po ukończeniu uczelni w 1967 r. przez cztery lata był dowódcą eskadry technicznej 3 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego 16 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. Od 1968 r. porucznik. W latach 1971-1972 inżynier eksploatacji dywizjonu technicznego 3 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Na tym stanowisku awansowany na kapitana. W latach 1975-1976 kształcił się w Wojskowej Akademii Inżynieryjnej Sił Zbrojnych ZSRR, w 1977 r. mianowany majorem. W 1987 r. objął stanowisko szefa oddziału eksploatacji Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie. Od 1990 r. szef Służby Inżynieryjno-Lotniczej Szefostwa Techniki i Zaopatrzenia WLOP. W latach 1997-2000 zastępca dowódcy WLOP - szef Logistyki. Na generała brygady nominowany w 1997 r. Zawodową służbę wojskową zakończył 11 maja 2000 r. Uhonorowany min. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

- jan_baraniecki_01.jpg

 

 

Ksiądz Franciszek Grela urodził się 11 listopada 1946 r. w Zwódne. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1971 r. z rąk JE księdza biskupa Piotra Kałwy. W tym samym roku obronił pracę magisterską na temat "Homilia liturgiczna jako element przepowiadania" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim".

Jako wikariusz pracował w latach 1971-1986 w parafiach w Piaskach, Lubartowie, Puchaczowie. Pierwsze probostwo objął w 1986 r. w parafii w Brzezinach, a od 1994 r. pełni funkcję proboszcza parafii Łagów. Od 1996 dziekan dekanatu świętokrzyskiego. W 1991 r. mianowany honorowym kanonikiem kapituły kolegiaty w Zamościu, a w 1993 r. honorowym kanonikiem sandomierskiej kapituły katedralnej.

Honorowy krwiodawca od 38 lat, do chwili obecnej oddał ponad 100 litrów krwi. Pomysłodawca i organizator akcji honorowego krwiodawstwa w gminie Łagów i województwie świętokrzyskim. 28 czerwca 1998 r. z inicjatywy księdza Greli, Łagów jako pierwszy w kraju wspólnie ze Stacją Krwiodawstwa z Kielc zapoczątkował akcję honorowego krwiodawstwa połączoną z festynem i kontynuuje ją do dnia dzisiejszego.

Dać krew własną drugiemu człowiekowi dla jego dobra, ratowania jego życia - zwykle nieznanemu - jest dobrem wyjątkowym, jest darem serca, darem życia. Za ten dar został uhonorowany wieloma stopniami odznaczeń państwowych "Zasłużony dla Zdrowia Narodu", "Złoty Krzyż Zasługi".

Przez lata obecności w parafii Łagów ksiądz dziekan dał się poznać jako człowiek wielkiej wiary, oddany Bogu i ludziom, nieustający w trudach zarówno katechezy jak i dobry gospodarz. W tym czasie przeprowadził wiele prac modernizacyjnych przy kościele, w jego otoczeniu oraz na plebanii i wokół niej. Ksiądz Franciszek jest gorącym patriotą."

Ksiądz Grela jest znakomitym szachistą, co potwierdza zajęcie IV miejsca w Mistrzostwach Polski Duchownych w Szachach w 2006 i 2007 roku. Tworzy również wspaniałą prozę, czego odzwierciedleniem są "Życzenia Świętokrzyskie" wydane w latach 2003, 2004, 2005 i 2007.

- ks._franciszek_grela_01.jpg

 


Honorowy Obywatel Gminy Łagów

Ksiądz Andrzej Miller urodził się 03 maja 1939 r. w Niekłaniu Małym. W wieku 16 lat, a więc 1 955 r. w Radomiu zdał maturę. W 1961 r. to jest po upływie 4 lat ukończył Seminarium Duchowe w Sandomierzu. 19,listopada 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie. Miał wtedy ukończone 22 lata. W latach 1962-1967 studiował na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora teologii. W tym czasie równolegle pełnił posługę kapłańską w kilku parafiach.

Od 01.08.1985 r. do chwili obecnej jest Proboszczem Parafii pw. Św. Doroty w Zbelutce. 12 czerwca 2000 r. uhonorowany został godnością kanonika Kapituły Kolegiackiej Św. Michała Archanioła w Ostrowcu świętokrzyskim, a 21 czerwca 2008 r. godnością prałata kustosza tejże Kapituły. Ksiądz dr Andrzej Miller posługę kapłańską w Parafii Zbelutka w Gminie Łagów pełni 1985 r. Rozpoczął ja od budowania Kościoła, rozumianego jako wspólnota duchowa ludzi żyjących w określonym miejscu. Dzięki postawie otwartości w stosunku do drugiego człowieka zdołał zintegrować wokół otrzymanej misji mieszkańców Parafii.

Od początku działalności stał się niekwestionowanym autorytetem i duchowym przewodnikiem wspólnoty parafialnej. Zaowocowało to wykonaniem szeregu prac, które przyczyniły się do upiększenia budynku kościoła parafialnego i jego otoczenia oraz uporządkowania terenu cmentarza grzebalnego. Sam skromny i nie przywiązujący się do dóbr materialnych zintegrował parafian do autentycznego udziału w pracy na rzecz parafii. Prawie wszystkie te prace wykonane zostały bez konieczności angażowania państwowych środków finansowych. Ksiądz Andrzej Miller całe swoje życie oparte na Bogu i wartościach ewangelicznych skierował na drugiego człowieka.

W odczuciu wiernych jest kapłanem realizującym z pełnym oddaniem swoje powołane. Będąc kapłanem wysoko wykształconym i doświadczonym z całą pewnością swoją karierę mógł realizować w kręgach akademickich i wysoko w kościelnej hierarchii. Wybrał jednak parafię położoną z daleka od wielkich centrów, na uboczu. Mądrość, życzliwość, niezwykła cierpliwość i chęć pomocy bliźniemu zjednoczyły wokół osoby Księdza Andrzeja Millera nie tylko parafian Parafii Zbelutka. Ksiądz Miller autentycznie angażuje się w życie społeczne okolicznych wsi, również ich mieszkańcy nie wyobrażają sobie czynić cokolwiek bez udziału swego kapłana. Ta więź jest prawdziwa, naturalna i pełna.

Ksiądz Andrzej Miller jest również niekwestionowanym autorytetem dla mieszkańców gminy Łagów. Doceniając wkład pracy Księdza Millera na rzecz lokalnej społeczności grupa radnych złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Łagów wniosek o nadanie kapłanowi honorowego obywatelstwa gminy Łagów.

- ks._andrzej_miller_02.jpg

 

 

Jan Lechicki, urodzony 1 stycznia 1931 r. w Łagowie. Z  zawodu lekarz – specjalista medycyny ogólnej, pediatrii i organizacji służby zdrowia. Z zamiłowania poeta, prozaik, fraszkopisarz, aforysta i publicysta. W uznaniu zasług na tym polu otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi oraz złotą odznakę Zasłużonego Popularyzatora Wiedzy TWP. Za dokonania pisarskie został on wyróżniony m. in. nagrodami w ogólnopolskim konkursie Mikołaja Reja, nagrodą m. Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości literackiej, upowszechnianie i ochronę kultury oraz nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za dokonania w zakresie twórczości literackiej. Ów blask uznania i nagród dla naszego laureata  oświetla także Łagów jako, że w swojej twórczości często powraca do swojej rodzinnej miejscowości, rozsławiając  w ten sposób jej dobre imię.

 - lechicki.jpg

 

Prof. Wincenty Kućma urodził się 25 maja 1935 r. w Zbelutce. Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Kielcach. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1962 roku. Jest to jeden z najwybitniejszych współcześnie żyjących polskich rzeźbiarzy. Profesor jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swojej twórczości zajmuje się rzeźbą monumentalna, małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Swoje prace wystawiał na 30 wystawach indywidualnych, 80 wystawach zbiorowych w kraju i ok. 60 wystawach za granicą. Wiele jego dzieł znajduje się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu konkursów rzeźbiarsko – architektonicznych. Zdobył blisko 50 nagród i wyróżnień, w tym Nagroda Miasta Krakowa, nagroda l stopnia Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda "Rzeźba roku": 67, 73, 77 II nagroda Biennale w Barcelonie, nagroda II st. Ministerstwa Obrony Narodowej, nagroda II st. Ministerstwa Budownictwa. Laureat nagrody l st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i dydaktycznej z zespołem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (1999), nagroda Św. Brata Alberta za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej. Otrzymał także ważne odznaczenia:

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – 1979 r., Warszawa;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1979 r., Warszawa;

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1985 r., Warszawa;

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 1989 r., Londyn;

Złoty Krzyż Zasługi – 1989r., Londyn;

Zasłużony dla Gdańska;

Zasłużony dla Warszawy;

Zasłużony dla Krakowa;

Order Świętego Grzegorza Wielkiego – 2000, Watykan;

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002, Warszawa;

Medal Per artem ad Deum, przyznawany przez Papieską Radę ds. Kultury – 2015, Kielce.

Jego dzieła o tematyce sakralnej znajdują się m.in. w Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Krościenku, Iwoniczu Zdroju, Toruniu, IrkuckuSachalinieSandomierzu, Pasierbcu, Zawierciu i wielu innych miejscowościach na terenie Polski. Zrealizował również pomniki, m. in. „Obrońców Poczty Polskiej” w Gdańsku, „Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945” w Częstochowie, „Powstania Warszawskiego” w Warszawie, „Armii Krajowej” w Kielcach. Pomimo przejścia na emeryturę profesor Kućma ciągle jest pochłonięty pracą. Jest w trakcie realizacji kilku projektów m. in. ołtarza w jednym z kościołów w Ełku, czy projektu przestrzennego Ośrodka Rekolekcyjnego w Poczerninie.

 - kucma.jpg

Urząd Gminy Łagów
ul. Rynek  62 26-025 Łagów
tel.: 41 343 70 54 41 343 70 55 41 343 70 56 email: urzad@lagowgmina.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x